ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DAJ HERBATĘ

za okres 01.01.2016 – 31.12.2016
 
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego FUNDACJA DAJ HERBATĘ za rok 2016
Nazwa: FUNDACJA DAJ HERBATĘ Siedziba: ul. Korotyńskiego 6/12, 02-121 Warszawa Forma prawna: Fundacja Sąd rejonowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000573748, NIP: 7010505805, REGON: 362465678 Organy Fundacji Zarząd w składzie: Prezes Zarządu – Katarzyna Joanna Nicewicz Wiceprezes Zarządu – Rafał Michał Bojanowski Wiceprezes Zarządu – Sławomir Jan Nicewicz Rada w składzie: Łukasz Sawionek Konrad Janusz Siuda Justyna Maciaszek Fundacja została powołana w celach:
 • Inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w niesieniu pomocy materialnej oraz terapeutycznej osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie.
 • Motywowania społeczeństwa do działań wolontariackich na rzecz w/w osób.
 • Niesienia pomocy prawnej, terapeutycznej, socjalnej, medycznej, zapewnienie 
regularnych posiłków, opieki higieniczno – sanitarnej, odzieży.
 • Pomocy w odzyskiwaniu kontaktu z rodziną.
 • Otwarcia ośrodków, łaźni, jadłodajni, noclegowni, świetlic środowiskowych, które 
będą miały na celu wsparcie i niesienie pomocy dążącej do wyjścia z bezdomności.
 1. Czas na jaki fundacja została utworzona: Zgodnie z umową czas trwania fundacji jest nieograniczony.
 2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 3. Wskazanie czy sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe: W skład spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.
 4. Założenie kontynuacji działalności: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowaniu działalności gospodarczej, gdyż Fundacji nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
 5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów 
i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie w jakim ustawa pozostawię jednostce prawo wyboru oraz przedstawienia przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego:
Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego: Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami), zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 nr 149, poz. 1674, z późniejszymi zmianami) Metody wyceny aktywów i pasywów: 1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Wycenia się według cen nabycia i pomniejszenia je o odpisy umorzeniowe. Przy naliczeniu umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową oraz stawki określone w aktualnych ustawach prawnych i rozporządzeniach Ministra Finansów. Amortyzacja księgowa równa się podatkowej. Środki trwałe o wartości równej lub niższej 3.500 zł księguje się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu. Wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej 3.500 zł księguje się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu i oddania do użytkowania. 2. Należności Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Na dzień bilansowy nie wystąpiły należności przeterminowane. 3. Zobowiązania.  Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Na dzień bilansowy nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane. 4. Kapitały i fundusze własne. Wycenia się według wartości nominalnej 5. Składniki aktywów. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP. 6. Składniki pasywów. Wyrażone w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP. 7. Różnice kursowe. Powstałe z wyceny na dzień bilansowy księguje się w ciągu roku bilansowego odpowiednio w koszty lub przychody finansowe. Na dzień bilansowy wykazuje się je „per saldo”. 8. Wynik finansowy. Ustala się za pomocą wariantu porównawczego układu sprawozdawczego rachunku zysków i strat. 9. Dochód. Osiągnięty w roku sprawozdawczym w całości przeznacza się na cele statutowe. Warszawa 31 marca 2017 rok Rada Fundacji FUNDACJA DAJ HERBATĘ Łukasz Sawionek Konrad Janusz Siuda Justyna Maciaszek Sprawozdanie sporządził w imieniu Biuro rachunkowe NUMERIS Agnieszka Karp  
II. Bilans
 
Nazwa pozycji Nota 01.01.2016 31.12.2016
A Aktywa trwałe 1 0,00 0,00
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych 0,00 0,00
2. Wartość firmy 0,00 0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 0,00 0,00
1. Środki trwałe 0,00 0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu) 0,00 0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00
d) środki transportu 0,00 0,00
e) inne środki trwałe 0,00 0,00
2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
III. Należności długoterminowe 3 0,00 0,00
1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 4 0,00 0,00
1. Nieruchomości 0,00 0,00
2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
i. udziały lub akcje 0,00 0,00
ii inne papiery wartościowe 0,00 0,00
iii. udzielone pożyczki 0,00 0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
i. udziały lub akcje 0,00 0,00
ii inne papiery wartościowe 0,00 0,00
iii. udzielone pożyczki 0,00 0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 0,00 0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
B Aktywa obrotowe 4 298,24 8 698,28
I. Zapasy 6 781,34 3 610,01
1. Materiały 781,34 3 610,01
2. Półfabrykaty i produkty w toku 0,00 0,00
3. Produkty gotowe 0,00 0,00
4. Towary 0,00 0,00
5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00
II. Należności krótkoterminowe 7 233,73 0,00
1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
i. do 12 miesięcy 0,00 0,00
ii. powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
b) inne 0,00 0,00
2. Należności od pozostałych jednostek 233,73 0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
i. do 12 miesięcy 0,00 0,00
ii. powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
b) z tytułu pod-ków, dotacji, ceł, ubez. społ.i zdr. oraz inny św 0,00 0,00
c) inne 233,73 0,00
d) dochodzonych na drodze sądowej 0,00 0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe 8 3 283,17 5 088,27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 283,17 5 088,27
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
i. udziały lub akcje 0,00 0,00
ii. inne papiery wartościowe 0,00 0,00
iii. udzielone pożyczki 0,00 0,00
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
i. udziały lub akcje 0,00 0,00
ii. inne papiery wartościowe 0,00 0,00
iii. udzielone pożyczki 0,00 0,00
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 283,17 5 088,27
i. środki pieniężne w kasie i na rachunku 3 283,17 5 088,27
ii. inne środki pieniężne 0,00 0,00
iii. inne aktywa pieniężne 0,00 0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 0,00 0,00
Aktywa razem 4 298,24 8 698,28
A Kapitały (fundusze) własne 4 298,24 8 318,93
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10 500,00 500,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( – ) 0,00 0,00
III. Udziały (akcje) własne ( – ) 0,00 0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 3 798,24
VIII. Zysk (strata) netto 3 798,24 4 020,69
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) 0,00 0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 379,35
I. Inne rezerwy na zobowiązania 11 0,00 0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00
i. długoterminowe 0,00 0,00
ii. krótkoterminowe 0,00 0,00
II. Zobowiązania długoterminowe 12 0,00 0,00
1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00
a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
d) inne 0,00 0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe 13 0,00 379,35
1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
i. do 12 miesięcy 0,00 0,00
ii. powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 379,35
a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
i. do 12 miesięcy 0,00 0,00
ii. powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00
f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 0,00
h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00
i) inne 0,00 0,00
3. Fundusze specjalne 0,00 0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe 14 0,00 0,00
1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
i. długoterminowe 0,00 0,00
ii. krótkoterminowe 0,00 0,00
Pasywa razem 4 298,24 8 698,28
Warszawa 31 marca 2017 rok Rada Fundacji FUNDACJA DAJ HERBATĘ Łukasz Sawionek Konrad Janusz Siuda Justyna Maciaszek Sprawozdanie sporządził w imieniu Biuro rachunkowe NUMERIS Agnieszka Karp  
III. Rachunek zysków i strat
 
Nazwa pozycji Nota 01.01.2016 31.12.2016
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 15 13 777,19 24 868,59
– od jednostek powiązanh 0,00 0,00
I. Przychód ze sprzedaży produktów 13 777,19 24 868,59
II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00
IV. Przychody netto sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00
B Koszty działalności operacyjnej 16 9 978,95 20 847,90
I. Amortyzacja 0,00 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 9 703,99 14 586,41
III. Usługi obce 274,96 5 410,64
IV. Podatki i opłaty, w tym: 0,00 0,00
– podatek akcyzowy 0,00 0,00
V. Wynagrodzenia 0,00 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczeni 0,00 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 850,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B) 3 798,24 4 020,69
D. Pozostałe przychody operacyjne 17 0,00 0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
II. Dotacje 0,00 0,00
III. Inne przychody operacyjne 0,00 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 18 0,00 0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00 0,00
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E) 3 798,24 4 020,69
G. Przychody finansowe 19 0,00 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00
– od jednostek powiązanych 0,00 0,00
II. Odsetki, w tym: 0,00 0,00
– od jednostek powiązanych 0,00 0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00
V. Inne 0,00 0,00
H. Koszty finansowe 20 0,00 0,00
I. Odsetki, w tym: 0,00 0,00
– dla jednostek powiązanych 0,00 0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00
IV. Inne 0,00 0,00
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H) 3 798,24 4 020,69
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.) 0,00 0,00
I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00
II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00
K. Zysk/strata brutto (I+/-J) 3 798,24 4 020,69
L. Podatek dochodowy 0,00 0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty 0,00 0,00
K. Zysk/strata netto (K-L-M) 3 798,24 4 020,69
Warszawa 31 marca 2017 rok Rada Fundacji FUNDACJA DAJ HERBATĘ Łukasz Sawionek Konrad Janusz Siuda Justyna Maciaszek Sprawozdanie sporządził w imieniu Biuro rachunkowe NUMERIS Agnieszka Karp  
IV. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
1. Wartości niematerialne i prawne.  
NOTA 1.1 Wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa 01.01.2016 31.12.2016
a) materiały 0,00 0,00
b) Wartość firmy 0,00 0,00
c) inne wartości niematerialne 0,00 0,00
Wartości niematerialne i prawne razem 0,00 0,00
 
NOTA 1.2 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 01.01.2016 31.12.2016
a) materiały 0,00 0,00
b) Wartość firmy 0,00 0,00
c) inne wartości niematerialne 0,00 0,00
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem 0,00 0,00
 
NOTA 1.3 Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa) 01.01.2016 31.12.2016
a) własne 0,00 0,00
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu 0,00 0,00
Wartości niematerialne i prawne razem 0,00 0,00
 
2. Rzeczowe aktywa trwałe 
NOTA 2.1 Środki trwałe – wartość początkowa 01.01.2016 31.12.2016
a) środki trwałe, w tym: 0,00 0,00
– grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00
– budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00
– urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00
– środki transportu 0,00 0,00
– inne środki trwałe 0,00 0,00
b) środki trwałe w budowie 0,00 0,00
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
Środki trwałe razem 0,00 0,00
NOTA 2.2 Umorzenie środków trwałych 01.01.2016 31.12.2016
a) środki trwałe, w tym: 0,00 0,00
– grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00
– budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00
– urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00
– środki transportu 0,00 0,00
– inne środki trwałe 0,00 0,00
b) środki trwałe w budowie 0,00 0,00
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
Umorzenie środków trwałych razem 0,00 0,00
 
NOTA 2.3 Środki trwałe (struktura własnościowa) 01.01.2016 31.12.2016
a) własne 0,00 0,00
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu 0,00 0,00
Środki trwałe razem 0,00 0,00
 
3. Należności długoterminowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 4. Inwestycje długoterminowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 6. Zapasy  
Zapasy 01.01.2016 31.12.2016
a) materiały 781,34 3 610,01
– opakowania (kubki, łyżki, miski) 647,92 1 490,85
– artykuły spożywcze 133,42 1 818,41
– odzież 0,00 234,00
– art. czystości/higieniczne 0,00 66,75
b) półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
c) produkty gotowe 0,00 0,00
d) towary 0,00 0,00
e) zaliczki na dostawy 0,00 0,00
Zapasy razem 781,34 3 610,01
  7. Należności krótkoterminowe  
NOTA 7.1 Należności krótkoterminowe 01.01.2016 31.12.2016
a) od jednostek powiązanych 0,00 0,00
– z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
– do 12 miesięcy 0,00 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
– inne 0,00 0,00
– dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
b) Należności od pozostałych jednostek 0,00 0,00
– z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
– do 12 miesięcy 0,00 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 0,00 0,00
– inne 233,73 0,00
– dochodzonych na drodze sądowej 0,00 0,00
Należności krótkoterminowe netto razem 233,73 0,00
c) odpisy aktualizujące wartość należności 0,00 0,00
Należności krótkoterminowe brutto razem 233,73 0,00
 
NOTA 7.2 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych 01.01.2016 31.12.2016
Stan na początek okresu 0,00 0,00
a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00
b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00
Stan odpisów aktualizujących należności krótkoterminowych na koniec okresu 0,00 0,00
 
NOTA 7.3 Należności krótkoterminowe (struktura walutowa) 01.01.2016 31.12.2016
a) w walucie polskiej 233,73 0,00
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0,00 0,00
Należności krótkoterminowe razem 233,73 0,00
 
NOTA 7.4 Należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych 01.01.2016 31.12.2016
Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych 0,00 0,00
Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne 0,00 0,00
Podatek od towarów i usług VAT 0,00 0,00
Inne 0,00 0,00
Pozostałe 0,00 0,00
Razem należności publiczno-prawne 233,73 0,00
  8. Inwestycje krótkoterminowe  
NOTA 8.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 01.01.2016 31.12.2016
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
– udziały lub akcje 0,00 0,00
– inne papiery wartościowe 0,00 0,00
– udzielone pożyczki 0,00 0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
– udziały lub akcje 0,00 0,00
– inne papiery wartościowe 0,00 0,00
– udzielone pożyczki 0,00 0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 283,17 5 088,27
– środki pieniężne w kasie i na rachunku 3 283,17 5 088,27
– inne środki pieniężne 0,00 0,00
– inne aktywa pieniężne 0,00 0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe razem 3 283,17 5 088,27
NOTA 8.2 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa) 01.01.2016 31.12.2016
a) w walucie polskiej 3 283,17 5 088,27
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0,00 0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem 3 283,17 5 088,27
  9. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 10.Kapitał (fundusz) podstawowy  
Nota 10. Kapitał (fundusz) podstawowy 01.01.2016 31.12.2016
a) fundusz założycielski 500,00 500,00
b) fundusz na działalność statutową 0,00 0,00
Należności krótkoterminowe razem 500,00 500,00
  11.Inne rezerwy na zobowiązania – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 12.Zobowiązania długoterminowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 13.Zobowiązania krótkoterminowe  
Nota 13.1  Zobowiązania krótkoterminowe 01.01.2016 31.12.2016
a) wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
– do 12 miesięcy 0,00 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
b) wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00
– kredyty i pożyczki 0,00 0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
– inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
– do 12 miesięcy 0,00 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
– zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00
– zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 0,00
– z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00
– inne 379,35 0,00
c) fundusze specjalne (wg tytułów) 0,00 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe razem 0,00 379,35
NOTA 13.2 Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa) 01.01.2016 31.12.2016
a) w walucie polskiej 0,00 379,35
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0,00 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe razem 0,00 379,35
 
NOTA 13.3 Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych 01.01.2016 31.12.2016
Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych 0,00 0,00
Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne 0,00 0,00
Podatek od towarów i usług VAT 0,00 0,00
Inne 0,00 0,00
Pozostałe 0,00 0,00
Razem należności publiczno-prawne 0,00 0,00
  14.Rozliczenia międzyokresowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 15.Przychody netto ze sprzedaży  
NOTA 15.1 Przychody netto ze sprzedaży (struktura rzeczowa – rodzaje działalności) 01.01.2016 31.12.2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym 13 777,19 24 868,59
– przychody z tytułu darowizn finansowych 4 181,00 13 430,73
– przychody z tytułu darowizn rzeczowych 8 654,46 11 437,86
Przychody netto ze sprzedaży usług 0,00 0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00
Pozostałe 0,00 0,00
Przychody netto ze sprzedaży razem 13 777,19 24 868,59
 
NOTA 15.2 Przychody netto ze sprzedaży (struktura terytorialna) 01.01.2016 31.12.2016
a) kraj 13 777,19 24 868,59
b) eksport 0,00 0,00
Przychody netto ze sprzedaży razem 13 777,19 24 868,59
16. Koszty według rodzaju
Nota 16 Koszty według rodzaju 01.01.2016 Struktura 31.12.2016 Struktura
I. Amortyzacja 0,00 0,00% 0,00 0,00%
II. Zużycie materiałów i energii 9 703,99 97,24% 14 586,41 69,97%
III. Usługi obce 274,96 2,76% 5 410,64 25,95%
IV. Podatki i opłaty, w tym: 0,00 0,00% 0,00 0,00%
– podatek akcyzowy 0,00 0,00% 0,00 0,00%
V. Wynagrodzenia 0,00 0,00% 0,00 0,00%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00% 0,00 0,00%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 0,00% 850,85 4,08%
Koszty według rodzaju razem 9 978,95 100,00% 20 847,90 100,00%
  17.Pozostałe przychody operacyjne 
 
NOTA 17 Pozostałe przychody operacyjne 01.01.2016 31.12.2016
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
Dotacje 0,00 0,00
Inne przychody operacyjne, w tym: 0,00 0,00
– stanowiące przychody podatkowe 0,00 0,00
– niestanowiące przychodów podatkowych (spisanie sald przeterminowanych zobowiązań) 0,00 0,00
Pozostałe przychody operacyjne razem 0,00 0,00
  19. Pozostałe koszty operacyjne 
 
NOTA 18 Pozostałe koszty operacyjne 01.01.2016 31.12.2016
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
Inne koszty operacyjne, w tym: 0,00 0,00
– stanowiące koszty uzyskania przychodu 0,00 0,00
– niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (spisanie sald przeterminowanych należności) 0,00 0,00
Pozostałe koszty operacyjne razem 0,00 0,00
 
18. Przychody finansowe
 
NOTA 19.1 Przychody finansowe z tytułu odsetek 01.01.2016 31.12.2016
odsetki uzyskane z kont bankowych 0,00 0,00
odsetki od pożyczek udzielonych 0,00 0,00
Inne 0,00 0,00
odsetki z tytułu nieterminowych płatności 0,00 0,00
Przychody finansowe z tytułu odsetek razem 0,00 0,00
 
NOTA 19.2 Inne przychody finansowe 01.01.2016 31.12.2016
dodatnie różnice kursowe 0,00 0,00
drobne przychody związane z zaokrąglaniem kwot 0,00 0,00
Inne przychody finansowe razem 0,00 0,00
 
20. koszty finansowe
NOTA 20.1 Koszty finansowe z tytułu odsetek 01.01.2016 31.12.2016
odsetki od kredytów i pożyczek 0,00 0,00
Inne 0,00 0,00
Koszty finansowe z tytułu odsetek razem 0,00 0,00
 
NOTA 20.2 Inne koszty finansowe 01.01.2016 31.12.2016
ujemne różnice kursowe 0,00 0,00
drobne koszty związane z zaokrąglaniem kwot 0,00 0,00
Inne koszty finansowe razem 0,00 0,00
 
21.Podatek dochodowy
Podatek dochodowy 01.01.2016 – 31.12.2016
Przychody netto ze sprzedażył 24 839,62
Pozostałe przychody operacyjne 0,00
Przychody finansowe 0,00
PRZYCHODY RAZEM 24 839,62
przychody trwale nie będące przychodami podatkowymi 0,00
przychody przejściowo nie będące przychodami podatkowymi 0,00
przychody tylko dla celów podatkowych 24 839,62
PRZYCHODY PODATKOWE 24 839,62
Koszty z działalności operacyjnej 20 847,90
Pozostałe koszty operacyjne 0,00
Koszty finansowe 0,00
KOSZTY RAZEM 20 847,90
koszty trwale nie będące kosztami podatkowymi 0,00
koszty przejściowo nie będące kosztami podatkowymi 0,00
koszty tylko dla celów podatkowych 20 847,90
KOSZTY PODATKOWE 20 847,90
ZYSK BRUTTO 3 991,72
DOCHÓD/STRATA PODATKOWA 3 991,72
Dochód osiągnięty w roku sprawozdawczym FUNDACJA DAJ HERBATĘ w całości przeznacza się na cele statutowe.
Pozostałe wyjįaśnienia
Na dzień 31.12.2016 roku Fundacja nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Wyjaśnienie zagrożeń dla kontynuacji działalności, hasłowo wskazanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego Niniejszym w świetle posiadanych informacji oświadczamy, iż występuje pewność co do możliwości kontynuowania działalności w najbliższych latach obrotowych. Inne informacje wpływające w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki
 1. Nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Fundacji.
 2. Oświadczamy, że niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości: – jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa – przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny firmy informacje objaśnienia.
Ustalenia końcowe Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawarte są na stronach od 1 do 17 kolejno ponumerowanych i parafowanych przez osobę sporządzającą. Warszawa 31 marca 2017 rok Rada Fundacji FUNDACJA DAJ HERBATĘ Łukasz Sawionek Konrad Janusz Siuda Justyna Maciaszek Sprawozdanie sporządził w imieniu Biuro rachunkowe NUMERIS Agnieszka Karp