ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DAJ HERBATĘ

za okres 01.01.2019 – 31.12.2019

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego FUNDACJA DAJ HERBATĘ za rok 2019

Nazwa: FUNDACJA DAJ HERBATĘ
Siedziba: ul. Korotyńskiego 6/12, 02-121 Warszawa
Forma prawna: Fundacja
Sąd rejonowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000573748, NIP: 7010505805, REGON: 362465678

Organy Fundacji

Zarząd w składzie:
Prezes Zarządu – Katarzyna Joanna Nicewicz
Wiceprezes Zarządu –Michał Artur Palarczyk
Wiceprezes Zarządu – Sławomir Jan Nicewicz

Rada w składzie:

Łukasz Sawionek
Konrad Janusz Siuda
Justyna Maciaszek

Fundacja została powołana w celach:

 • Inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w niesieniu pomocy materialnej oraz terapeutycznej osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie.
 • Motywowania społeczeństwa do działań wolontariackich na rzecz w/w osób.
 • Niesienia pomocy prawnej, terapeutycznej, socjalnej, medycznej, zapewnienie 
regularnych posiłków, opieki higieniczno – sanitarnej, odzieży.
 • Pomocy w odzyskiwaniu kontaktu z rodziną.
 • Doraźne i długofalowe wspieranie osób bezdomnych, organizowanie pomocy ukierunkowanej na wyjście z bezdomności, w szczególności mającej na celu redukcję szkód.
 • Zapobiegnie wykluczeniu społecznemu, w tym bezdomności, demoralizacji, uzależnieniom, chorobom zakaźnym, analfabetyzmowi, wykluczeniu informacyjnemu, cyfrowemu, w szczególności poprzez profilaktykę i prewencję.
 • Wspieranie potrzebujących w procesie resocjalizacyjnym, readaptacji społecznej i pomoc osobom, które opuściły Zakłady Karne, Zakłady Poprawcze, Domy Dziecka, Ośrodki Opiekuńcze.
 • Wspieranie ofiar przemocy oraz zagrożonych przemocą w rodzinie i w środowisku.
 • Aktywizowanie zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób trwających w bezdomności.
 • Podejmowanie działań oświatowych, edukacyjnych, promowanie zdrowego stylu życia, sportu, turystyki i innych pozytywnych form spędzania wolnego czasu.
 • Podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia [trochę chyba za ogólnie, może dodać: wśród osób wykluczonych społecznie]
 • Kreowanie polityki społecznej, opartej na zintegrowanym podejściu do wykluczenia społecznego, ukierunkowanej na redukcję szkód, wychodzenie z bezdomności.
 • Promowanie, inicjowanie, wspieranie, organizowanie wolontariatu.
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej, wydawniczej i badawczej na rzecz osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, w szczególności na rzecz osób bezdomnych.
 • Pomoc i wsparcie osobom uzależnionym – w szczególności od alkoholu i substancji psychoaktywnych.
 • Ochrona praw obywatelskich, w szczególności osób bezdomnych
 • Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych
 • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
 • Działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci, młodzieży i dorosłych na drodze zrównoważonego rozwoju, w szczególności dostępu do edukacji i nowych technologii, w tym wspieranie osób szczególnie uzdolnionych.
 • Podejmowanie niezbędnych działań na rzecz osób potrzebujących pomocy bez względu na płeć, wiek, rasę, narodowość, wyznanie, poglądy polityczne, orientację seksualną przynależność państwową, społeczną.
 1. Czas na jaki fundacja została utworzona:
  Zgodnie z umową czas trwania fundacji jest nieograniczony.
 2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
  Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 3. Wskazanie czy sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe:
  W skład spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.
 4. Założenie kontynuacji działalności:
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowaniu działalności gospodarczej, gdyż Fundacji nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
 5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie w jakim ustawa pozostawię jednostce prawo wyboru oraz przedstawienia przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego:

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami), zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 nr 149, poz. 1674, z późniejszymi zmianami)

Metody wyceny aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Wycenia się według cen nabycia i pomniejszenia je o odpisy umorzeniowe. Przy naliczeniu umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową oraz stawki określone w aktualnych ustawach prawnych i rozporządzeniach Ministra Finansów. Amortyzacja księgowa równa się podatkowej. Środki trwałe o wartości równej lub niższej 10000 zł księguje się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu.
Wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej 10000 zł księguje się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu i oddania do użytkowania.

2. Należności

Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Na dzień bilansowy nie wystąpiły należności przeterminowane.

3. Zobowiązania. 

Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Na dzień bilansowy nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane.

4. Kapitały i fundusze własne.

Wycenia się według wartości nominalnej

5. Składniki aktywów.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP.

6. Składniki pasywów.

Wyrażone w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP.

7. Różnice kursowe.

Powstałe z wyceny na dzień bilansowy księguje się w ciągu roku bilansowego odpowiednio w koszty lub przychody finansowe. Na dzień bilansowy wykazuje się je „per saldo”.

8. Wynik finansowy.

Ustala się za pomocą wariantu porównawczego układu sprawozdawczego rachunku zysków i strat.

9. Dochód.

Osiągnięty w roku sprawozdawczym w całości przeznacza się na cele statutowe.

Warszawa 30 czerwca 2020 rok

Rada Fundacji FUNDACJA DAJ HERBATĘ
Łukasz Sawionek
Konrad Janusz Siuda
Justyna Maciaszek

Sprawozdanie sporządził w imieniu Biuro rachunkowe NUMERIS Agnieszka Karp

 

II. Bilans

 

Nazwa pozycji 31.12.2018 31.12.2019
A Aktywa trwałe 0,00 0,00
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych 0,00 0,00
2. Wartość firmy 0,00 0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
1. Środki trwałe 0,00 0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu) 0,00 0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00
d) środki transportu 0,00 0,00
e) inne środki trwałe 0,00 0,00
2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
1. Nieruchomości 0,00 0,00
2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
i. udziały lub akcje 0,00 0,00
ii inne papiery wartościowe 0,00 0,00
iii. udzielone pożyczki 0,00 0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
i. udziały lub akcje 0,00 0,00
ii inne papiery wartościowe 0,00 0,00
iii. udzielone pożyczki 0,00 0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
B Aktywa obrotowe 47 921,99 252 722,07
I. Zapasy 0,00 2557,00
1. Materiały 0,00 2557,00
2. Półfabrykaty i produkty w toku 0,00 0,00
3. Produkty gotowe 0,00 0,00
4. Towary 0,00 0,00
5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00
II. Należności krótkoterminowe 735,00 4 900,88
1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
i. do 12 miesięcy 0,00 0,00
ii. powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
b) inne 0,00 0,00
2. Należności od pozostałych jednostek 735,00 4 900,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
i. do 12 miesięcy 600,00 1 094,00
ii. powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
b) z tytułu pod-ków, dotacji, ceł, ubez. społ.i zdr. oraz inny św 0,00 248,30
c) inne 135,00 3 558,58
d) dochodzonych na drodze sądowej 0,00 0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe 47 186,69 245 264,19
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 47 186,69 245 264,19
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
i. udziały lub akcje 0,00 0,00
ii. inne papiery wartościowe 0,00 0,00
iii. udzielone pożyczki 0,00 0,00
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
i. udziały lub akcje 0,00 0,00
ii. inne papiery wartościowe 0,00 0,00
iii. udzielone pożyczki 0,00 0,00
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 47 186,69 245 264,19
i. środki pieniężne w kasie i na rachunku 47 186,69 245 264,19
ii. inne środki pieniężne 0,00 0,00
iii. inne aktywa pieniężne 0,00 0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
Aktywa razem 47 921,99 252 722,07
A Kapitały (fundusze) własne 47 383,43 252 653,97
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 500,00 500,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( – ) 0,00 0,00
III. Udziały (akcje) własne ( – ) 0,00 0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 17 873,43 46 883,43
VIII. Zysk (strata) netto 29 009,93 205 270,54
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) 0,00 0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 538,56 68,10
I. Inne rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00
i. długoterminowe 0,00 0,00
ii. krótkoterminowe 0,00 0,00
II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00
a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
d) inne 0,00 0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe 538,56 68,10
1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
i. do 12 miesięcy 0,00 0,00
ii. powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
2. Wobec pozostałych jednostek 538,56 68,10
a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 307,49 68,10
i. do 12 miesięcy 307,49 68,10
ii. powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00
f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 0,00
h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00
i) inne 231,07 0,00
3. Fundusze specjalne 0,00 0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
i. długoterminowe 0,00 0,00
ii. krótkoterminowe 0,00 0,00
Pasywa razem 47 921,99 252 722,07

Warszawa 30 czerwca 2020 rok

Rada Fundacji FUNDACJA DAJ HERBATĘ
Łukasz Sawionek
Konrad Janusz Siuda
Justyna Maciaszek

Sprawozdanie sporządził w imieniu Biuro rachunkowe NUMERIS Agnieszka Karp

 

III. Rachunek zysków i strat

 

Nazwa pozycji 31.12.2018 31.12.2019
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 142 092,77 878 263,15
– od jednostek powiązanh 0,00 0,00
I. Przychód ze sprzedaży produktów 68 020,66 878 263,15
II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00
IV. Przychody netto sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00
B Koszty działalności operacyjnej 113 082,84 672 992,61
I. Amortyzacja 0,00 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 49 885,96 107 756,50
III. Usługi obce 58 319,15 557 501,67
IV. Podatki i opłaty, w tym: 0,00 0,00
– podatek akcyzowy 0,00 0,00
V. Wynagrodzenia 0,00 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczeni 0,00 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4 877,73 7 734,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B) 29 009,93 205 270,54
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
II. Dotacje 0,00 0,00
III. Inne przychody operacyjne 0,21 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 1000,00 0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
III. Inne koszty operacyjne 1000,00 0,00
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E) 29 009,93 205 270,54
G. Przychody finansowe 19 0,00 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00
– od jednostek powiązanych 0,00 0,00
II. Odsetki, w tym: 0,00 0,00
– od jednostek powiązanych 0,00 0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00
V. Inne 0,00 0,00
H. Koszty finansowe 20 0,00 0,00
I. Odsetki, w tym: 0,00 0,00
– dla jednostek powiązanych 0,00 0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00
IV. Inne 0,00 0,00
I. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H) 29 009,93 205 270,54
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.) 0,00 0,00
I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00
II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00
K. Zysk/strata brutto (I+/-J) 29 009,93 205 270,54
L. Podatek dochodowy 0,00 0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty 0,00 0,00
K. Zysk/strata netto (K-L-M) 29 009,93 205 270,54

Warszawa 30 czerwca 2020 rok

Rada Fundacji FUNDACJA DAJ HERBATĘ
Łukasz Sawionek
Konrad Janusz Siuda
Justyna Maciaszek

Sprawozdanie sporządził w imieniu Biuro rachunkowe NUMERIS Agnieszka Karp

 

IV. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

1. Wartości niematerialne i prawne – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym
2. Rzeczowe aktywa trwałe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym
3. Należności długoterminowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym
4. Inwestycje długoterminowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym
6. Zapasy – brak

7. Należności krótkoterminowe

 

Należności krótkoterminowe 31.12.2018 31.12.2019
a) od jednostek powiązanych 0,00 0,00
– z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
– do 12 miesięcy 0,00 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
– inne 0,00 0,00
– dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
b) Należności od pozostałych jednostek 0,00 4 900,88
– z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 1 094,00
– do 12 miesięcy 0,00 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 0,00 248,30
– inne 735,00 3558,58
– dochodzonych na drodze sądowej 0,00 0,00
Należności krótkoterminowe netto razem 0,00 0,00
c) odpisy aktualizujące wartość należności 0,00 0,00
Należności krótkoterminowe brutto razem 735,00 4 900,88

 

8. Inwestycje krótkoterminowe

 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 31.12.2018 31.12.2019
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
– udziały lub akcje 0,00 0,00
– inne papiery wartościowe 0,00 0,00
– udzielone pożyczki 0,00 0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
– udziały lub akcje 0,00 0,00
– inne papiery wartościowe 0,00 0,00
– udzielone pożyczki 0,00 0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 47 186,69 245 264,19
– środki pieniężne w kasie i na rachunku 47 186,69 245 264,19
– inne środki pieniężne 0,00 0,00
– inne aktywa pieniężne 0,00 0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe razem 47 921,99 245 264,19

 

9. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym

10.Kapitał (fundusz) podstawowy

 

Fundusz Statutowy Fundacji 31.12.2018 31.12.2019
a) fundusz założycielski 500,00 500,00
b) fundusz na działalność statutową 0,00 0,00
Należności krótkoterminowe razem 500,00 500,00

 

11.Inne rezerwy na zobowiązania – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym
12.Zobowiązania długoterminowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym
13.Zobowiązania krótkoterminowe

 

Zobowiązania krótkoterminowe 31.12.2018 31.12.2019
a) wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
– do 12 miesięcy 0,00 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
b) wobec pozostałych jednostek 538,56 68,10
– kredyty i pożyczki 0,00 0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
– inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 307,49 68,10
– do 12 miesięcy 231,07 68,10
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
– zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00
– zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 0,00
– z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00
– inne 0,00 0,00
c) fundusze specjalne (wg tytułów) 0,00 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe razem 538,56 68,10

 

14.Rozliczenia międzyokresowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym
15.Przychody netto ze sprzedaży

 

Przychody netto ze sprzedaży (struktura rzeczowa – rodzaje działalności) 31.12.2018 31.12.2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym 142 092,77 878 263,15
– przychody z tytułu darowizn rzeczowych 51 385,60 595 176,31
– przychody ze zbiórek publicznych 1 885,90 2 895,00
Przychody netto ze sprzedaży razem 142 092,77 878 263,15

16. Koszty według rodzaju

Koszty według rodzaju 31.12.2018 Struktura 31.12.2019 Struktura
I. Amortyzacja 0,00 0,00% 0,00 0,00%
II. Zużycie materiałów i energii 49 885,96 44,11% 107 756,50 16,01%
III. Usługi obce 58 319,15 51,57% 557 501,67 82,84%
IV. Podatki i opłaty, w tym: 0,00 0,00% 0,00 0,00%
– podatek akcyzowy 0,00 0,00% 0,00 0,00%
V. Wynagrodzenia 0,00 0,00% 0,00 0,00%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00% 0,00 0,00%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4 877,73 4,31% 7 734,44 1,15%
Koszty według rodzaju razem 113 082,84 100,00% 672 992,61 100,00%

 

17.Pozostałe przychody operacyjne – inne przychody operacyjne 0,21 zł
18.Pozostałe koszty operacyjne – inne koszty operacyjne 1 000,00 zł
19.Przychody finansowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym
20.Koszt finansowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym
21.Podatek dochodowy

Podatek dochodowy 01.01.2019 – 31.12.2019
Przychody netto ze sprzedażył 878 263,15
Pozostałe przychody operacyjne 0,21
Przychody finansowe 0,00
PRZYCHODY RAZEM 878 263,15
przychody trwale nie będące przychodami podatkowymi 0,00
przychody przejściowo nie będące przychodami podatkowymi 0,00
przychody tylko dla celów podatkowych 878 263,15
PRZYCHODY PODATKOWE 878 263,15
Koszty z działalności operacyjnej 672 992,61
Pozostałe koszty operacyjne 0,00
Koszty finansowe 0,00
KOSZTY RAZEM 672 992,61
koszty trwale nie będące kosztami podatkowymi 0,00
koszty przejściowo nie będące kosztami podatkowymi 0,00
koszty tylko dla celów podatkowych 672 992,61
KOSZTY PODATKOWE 672 992,61
ZYSK BRUTTO 205 270,54
DOCHÓD/STRATA PODATKOWA 205 270,54

Dochód osiągnięty w roku sprawozdawczym FUNDACJA DAJ HERBATĘ w całości przeznacza się na cele statutowe.

Pozostałe wyjįaśnienia

Na dzień 31.12.2018 roku Fundacja nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę.
Wyjaśnienie zagrożeń dla kontynuacji działalności, hasłowo wskazanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
Niniejszym w świetle posiadanych informacji oświadczamy, iż występuje pewność co do możliwości kontynuowania działalności w najbliższych latach obrotowych.

Inne informacje wpływające w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

 1. Nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Fundacji.
 2. Oświadczamy, że niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości:
  – jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa
  – przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny firmy informacje objaśnienia.

Ustalenia końcowe
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawarte są na stronach od 1 do 17 kolejno ponumerowanych i parafowanych przez osobę sporządzającą.

Warszawa 30 czerwca 2020 rok

Rada Fundacji FUNDACJA DAJ HERBATĘ
Łukasz Sawionek
Konrad Janusz Siuda
Justyna Maciaszek

Sprawozdanie sporządził w imieniu Biuro rachunkowe NUMERIS Agnieszka Karp